Privacy Policy - Marktcommissie Beek

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Deelname > Jaarmarkt > Richtlijnen
Privacy Policy

Stichting Marktcommissie Beek is de organisator van de Paasveejaarmarkt, welke jaarlijks gehouden wordt in het Centrum van Beek. Met een diversiteit aan activiteiten en deelnemers, proberen zij het de bezoekers aan het evenement zo aangenaam mogelijk te maken.
Stichting Marktcommissie Beek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons- / bedrijfsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met deze gegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Stichting Marktcommissie Beek  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Stichting Marktcommissie Beek  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens aan het einde van dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van leden of oud-leden

Persoonsgegevens van (ere)leden of oud-leden worden door Stichting Marktcommissie Beek  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie van de activiteiten, ontwikkelingen binnen de stichting, en/of uitnodigingen;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het aangaan van een bestuursfunctie binnen de stichting;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Marktcommissie Beek de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voor- / achternaam met voorletters;
 • Geslacht;
 • (Zakelijk) / (Mobiel) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Straat (Adres);
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Datum van lidmaatschap.
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Marktcommissie  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna in de administratie.
 • Vanaf het einde van het lidmaatschap zullen bovenstaande persoonsgegevens worden overgeheveld naar ons archief voor historische doeleinden (historisch perspectief), namelijk voor een eventuele jubilea van de Stichting Marktcommissie Beek.

Verwerking van persoonsgegevens van inschrijvers Tent / Baek Voiture

Persoonsgegevens van inschrijvers voor deelname aan het programma in het tentpaviljoen en/of Baek Voiture, worden door Stichting Marktcommissie Beek  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie van de activiteiten, ontwikkelingen binnen de stichting, en/of uitnodigingen;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Deelname aan een evenement van de Stichting Marktcommissie Beek;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Marktcommissie Beek  de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voor- / achternaam met voorletters;
 • Geslacht;
 • (Zakelijk) / (Mobiel) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Straat (Adres);
 • Postcode;
 • Woonplaats;
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Marktcommissie  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Tot en met deelname aan het evenement en daarna in de (financiële) administratie.
 • Na afloop van het evenement zullen bovenstaande persoonsgegevens worden overgeheveld naar ons archief voor historische doeleinden (historisch perspectief), namelijk voor een eventuele reünie en/of jubilea van BCG Beek .

Verwerking van persoonsgegevens van inschrijvers Marktparcours

Persoonsgegevens van inschrijvers voor deelname aan het Marktparcours worden door Stichting Marktcommissie Beek  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie van de activiteiten, ontwikkelingen binnen de stichting, en/of uitnodigingen;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Deelname aan een evenement van de Stichting Marktcommissie Beek;;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Marktcommissie Beek  de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voor- / achternaam met voorletters;
 • Geslacht;
 • (Zakelijk) / (Mobiel) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Straat (Adres);
 • Postcode;
 • Woonplaats;
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Marktcommissie  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Tot en met deelname aan het evenement en daarna in de (financiële) administratie.
 • Na afloop van het evenement zullen bovenstaande persoonsgegevens worden overgeheveld naar ons archief voor historische doeleinden (historisch perspectief), namelijk voor een eventuele reünie en/of jubilea van BCG Beek .


Verwerking van beeldmateriaal (foto & film) van (ere) Leden, oud-leden, vrijwilligers en deelnemers e.a.

Foto- en filmmateriaal van (ere) leden, oud-leden, vrijwilligers en deelnemers e.a. worden door Stichting Marktcommissie Beek  gepubliceerd ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Promotie het evenement. Grondslag voor dit beeldmateriaal is:
 • Deelname aan het evenement
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Marktcommissie Beek de volgende beelden van u verzamelen:
 • Foto’s;
 • Films.
Uw beeldmateriaal wordt door Stichting Marktcommissie Beek  o.a. gepubliceerd via de volgende media:
 • Website ( www.marktcom-beek.nl en www.paasveejaarmarkt.nl);
 • Facebook pagina (www.facebook.com/paasveejaarmarkt-beek-85258364888130/)
 • Artikels over Stichting Marktcommissie Beek en/of een van haar evenementen  in de lokale media (o.a. Nuutsbaeker)

Uw beeldmateriaal wordt door Stichting Marktcommissie Beek  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstelling(en) voor een onbeperkte periode.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving de website van Stichting Marktcommissie Beek ;
 • Het doorgeven van de leden bij de Gemeente Beek (i.v.m. de subsidie);
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Stichting Marktcommissie Beek  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Stichting Marktcommissie Beek  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Stichting Marktcommissie Beek
Stegen 19
6191TR  BEEK
info@marktcom-beek.nl

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu